• 27/02/2022

งานพิธีมอบปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 มี.ค. 2564ในหอพักรัชมงคล สวนหลวง ราชการ๙


พิธีรับปริญญาแก่ผู้เรียนจบ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์กรุงเทพมหานคร รายปีการเรียน 2562 – 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เดือนมีนาคม 2564ในหอพักรัชมงคล สวนหลวง ราชการ๙ โดยนายพลาแขน ทองเมือง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีการมีบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 1,163 คน ในปีนี้ที่ประชุมวิทยาลัยเซาธ์อีสท์กรุงเทพฯ ลงความเห็นอนุมัติมอบปริญญาปริญญาเอกกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ปริมาณ 3 ท่าน ดังเช่น 1.นายเวทมนตร์ เพิ่มเติมพิทยาประเสริฐ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 2.นายอิ่มใจ  เตียสุวรรณ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 3.ดร.สมเกียรติ ตั้งธุระวานิชย์ สาขาวิชาไอที
ที่มา http://www.southeast.ac.th/2017/
โทร. 0 – 2744 – 7356 – 65